اعضا

soryani

سرپرست آزمایشگاه

دکتر محسن سريانی
تلفن تماس: 73225304
soryani[at]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

دانشجویان دکتری

امین رضا غلامی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
Am_Gholami[at]comp[.]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

محمدامین مهرعلیان
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
mehralian[at]comp[.]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

علی متقی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
mottaqi[at]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

دانشجویان کارشناسی ارشد

آسیه بهالو
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
a_bahaloo@iust.ac.ir
صفحه شخصی

مینا کلینی زاده
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

سارا صادقی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

امید محمودی مهر
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

فارغ التحصیلان

دانشجویان دکتری

ميرفريد امينيان مدرس
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

عباس كوچاري
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
koochari[at]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

احسان کوزه گر
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
e_koozegar[at]comp[.]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

حسین غفاریان
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

محمد جواد فدائي اسلام
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

دانشجویان کارشناسی ارشد

مهران عارفخانی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

زانکو محمدزاده
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
zanko8517[@]yahoo[.]com
صفحه شخصی

رزاق روشنژاد
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك
rooshannejad_ar[@]comp[.]iust[.]ac[.]ir
صفحه شخصی

علی عباس زاده
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

معصومه هاديان اميری
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

سيد محمدرضا حسينی رنانی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

سعيد مهديان
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

محسن مقدم ارجمند
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

حسین سهلانی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

محمد مهدی فرهنگی
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

نجات اله افشار
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

سميرا لگزيان
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

علی عباس زاده
كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك

صفحه شخصی

}