لینک‌های مفید

پردازش تصوير و بينايي ماشين

مجلات

کنفرانس‌ها

  • CVPR-Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
  • ICPR-International Conference on Pattern Recognition
  • ICCV-International Conference on Computer Vision
  • ECCV-European Conference on Computer Vision
  • ACCV-Asian Conference on Computer Vision
  • BMVC-British Machine Vision Conference

شناسايي الگو و یادگیری ماشين

مجلات

سایر منابع مفيد

  • Datasets: پايگاه‌هاي داده در زمينه‌هاي مختلف پردازش تصوير و بينايي ماشين.
  • Open Source Algorithm Implementations: کتابخانه‌هاي متن باز در حوزه پردازش تصوير و بينايي ماشين.
  • Fundamentals of Image Processing: مستند بسيار مفيدي در مورد مباحث پايه در پردازش تصوير.